Witamy na stronie Serwisu Carneo Polska

Nowe zgłoszenie serwisowe

Sklep z akcesoriami Carneo

W celu sprawniejszej obsługi, wdrożyliśmy Internetowy System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych. Każdemu zatwierdzonemu zgłoszeniu nadamy unikatowy nr RMA, pod którym będziesz mógł śledzić stan zgłoszenia oraz prowadzić dotyczącą go korespondencję. Prosimy również o podanie poprawnego adresu email, w celu otrzymywania naszych odpowiedzi dot. zgłoszenia. Zapewniamy, że nie będzie on wykorzystywany w żadnym innym celu.

W celu zaktualizowania dotychczasowych zgłoszeń, prosimy odpowiedzeć na wiadomości e-mail otrzymane na poprzednie zgłoszenia. Pozwoli nam to zachować ciąłość korespondencji

Prosimy podać nr seryjny urządzenia w celu weryfikacji zgłoszenia

Aby przejść do dalszej części formularza, zaakceptuj poniższe zgody:

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi oświadczeniami oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, telefon, adres wysyłki) przez Comes Sp. z o.o. w celu realizacji zamawianych usług i produktów.*

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Comes sp. z o.o. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podany przeze mnie numer telefonu oraz adres e-mail w celu realizacji usługi*

Osoba składająca powyższe oświadczenia oświadcza, że została poinformowana, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest Comes sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościerzyńskiej 10; 51-416 Wrocław.
  • Dane osobowe zbierane są w celu wskazanym w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem' lub "RODO") a w szczególności:
    • w art. 6 ust. 1 pkt b), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
    • w art. 6 ust. 1 pkt c), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w celach sprawozdzwczości finansowej);
  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu otrzymania sprzeciwu, cofnięcia zgody lub do czasu ustalenia, że się zdezaktualizowały lub przez okres wynikający z powyższych oświadczeń.
  • Osobie składającej powyższe oświadczenia przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.